1401/07/09

سمنان

تفاهم نامه ميزبانى سمنان در دور برگشت ليگ پاورليفتينگ امضا شد

با حضور رياست فدراسيون و رييس هيات بدنسازى استان سمنان، تفاهم نامه ميزبانى سمنان در دور برگشت ليگ پاورليفتينگ به امضا رسيد.