1401/04/08

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

ناصر امیری

دبیرکل فدراسیون

رضا فیروزی

نایب رئیس

نسرین شاه محمدیان

نایب رئیس بانوان

محمد رضا پورابراهیمی

عضو هیات رئیسه

کامران صنعتی

عضو هیات رییسه

علی تبریزی نوری

کارشناس خبره و عضو هیات رییسه

عباس شکری

خزانه دار

کاوه درودی

عضو هیات رییسه