1399/08/09

خراسان رضوی

نخستين مسابقات فدراسيون در سالجاري ، تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد

به پاس قدرداني از تلاش هاي پزشكان ، پرستاران و كادر درماني كشور ، نخستين مسابقات فدراسيون در سالجاري و پس از گذر از كابوس كرونا تحت عنوان گراميداشت شهداي سلامت برگزار خواهد شد.