1399/07/01

اميري خراساني سرپرست فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام شد

طي حكمي از سوي مقام عالي وزارت ورزش و جوانان ،محمد تقي اميري خراساني بعنوان سرپرست فدراسيون معرفي شد.

طي حكمي از سوي مقام عالي وزارت ورزش و جوانان ،محمد تقي اميري خراساني بعنوان سرپرست فدراسيون معرفي شد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام محمد تقي اميري خراساني با حكم مقام عالي وزارت ورزش و جوانان بعنوان سرپرست فدراسيون معرفي شد.

سرپرست فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام را بيشتر بشناسيم .
نام ونام خانوادگی: محمد تقی امیری خراسانی
نام پدر: احمد
محل تولد: رفسنجان
تاریخ تولد: 11 / 6 / 1361
تسلط به زبانهای خارجی: 1. انگلیسی 2. روسی
عضو هيأت علمي
دانشيار دانشكده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر كرمان (1390 تا كنون)
• مدارک تحصيلي
دکتری علوم ورزشي- بیومكانیک تمرینی(دانشگاه مالایای مالزی 2010- شاگرد اول)
كارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی (دانشگاه شهید باهنر كرمان 1386- شاگرد اول)
كارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه شهید باهنر كرمان 1384- شاگرد اول)
دیپلم ریاضی فیزیک؛ دبیرستان شهداء ( 1379 )
• مدارک ورزشي
1 . دوره دانش افزایی مربیان A آسیا از فدراسیون فوتبال؛ (1395)
2 . دوره دانش افزایی مربیان فوتبال از فدراسیون فوتبال؛ (1394)
3 . دوره مدرسی گرم کردن 11 + فوتبال؛ (1392)
4 . دوره دانش افزایی A از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1390)
5 . مدرک برنامه ریزی، آماده سازی و ارزیابی جلسات مربیگری از فدراسیون فوتبال انگلستان؛ (1388)
6 . مدرک مربیگری فوتبال A از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1388)
7 . مدرک مربیگری فوتبال B از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1386)
8 . مدرک مربیگری فوتبال C از کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ (1384)
9 . مدرک مربیگری فوتبال D از فدراسیون فوتبال ایران؛ (1382)
10 10 . مدرک مربیگری شنا درجه 3 از فدراسیون شنا ایران؛ (1382)
• سوابق اجرایي
1 . سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش (98 تا کنون)
2 . عضو هیات امنا موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش (98 تا کنون)