1401/03/08

قهرمانان پرس سینه باشگاه های استان بوشهر مشخص شدند

با برگزاری رقابتهای پرس سینه رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان استان بوشهر، نفرات و تیمهای برتر این مسابقات مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان بوشهر روز جمعه ٢٨ آبان ماه با حضور ١٠۵ ورزشکار از سراسر استان، در سالن فجر بوشهر برگزار شد که در پایان مسابقات، نفرات برتر هر دسته انتخاب  و تیم های برتر هر رده سنی نیز  مشخص شدند.

نفرات برتر این رقابتها در هر وزن به شرح زیر انتخاب شدند:

رده سنی نوجوانان

دسته ۵٣ کیلوگرم: محمد حسین گرامی نیا(مقام اول)

دسته ۵٩ کیلوگرم: سینا مقیمی(مقام اول)

دسته ۶۶ کیلوگرم: 1- علی سعیدی 2- پوریا بحرینی 3- داوود گله داری

دسته ٧۴ کیلوگرم: 1- حسن دریایی 2- آریا شعبانی

دسته ٨٣ کیلوگرم: 1- علی عسگری 2- حسین خاوری 3- سعید قدمی روشن

دسته ٩٣ کیلوگرم: 1- اشکان رستمی 2- آرش فرشادپور 3- سام بدیه

دسته ١٢٠+ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (مقام اول)

رده سنی جوانان

دسته ۵٩ کیلوگرم: 1- مفتاح رمضانی با رکورد ١٢٠ کیلوگرم 2- علی بردخونی رکورد ١١٢ کیلوگرم

دسته ۶۶ کیلوگرم: 1- علی دشمن زیاری رکورد ١١۵ کیلوگرم 2- علی سعیدی با رکورد ١١٠ کیلوگرم 3- کوروش خالق پناه با رکورد ۶۵ کیلوگرم

دسته ٧۴ کیلوگرم: 1- محمد بنی آ‌رش با رکورد 122.5 کیلوگرم 2- رضا شعبانی با رکورد 112.5 کیلوگرم 3- صلاح محمدی با رکورد ١١٠ کیلوگرم

دسته ٨٣ کیلوگرم: 1- سعید کشاورز با رکورد 142.5 کیلوگرم 2- امیرحسین شوشتری با رکورد ١٢٠ کیلوگرم 3- محمد جواد داوودی با رکورد ١١۵ کیلوگرم

دسته ٩٣ کیلوگرم: 1- امیرحسین دوبرادران با رکورد 127.5 کیلوگرم 2- جاسم هلالی با رکورد ١٢۵ کیلوگرم 3- یاسین شاه طهماسبی با رکورد ١١۵ کیلوگرم

دسته ١٠۵ کیلوگرم: 1- علی نیکوبخت با رکورد ١۶٠ کیلوگرم 2- عباس علیزاده با رکورد ١١٠ کیلوگرم 3- علی خادمی با رکورد ٨۵ کیلوگرم

دسته ١٢٠ کیلوگرم : 1- محمد قائدی با رکورد ١۴٠ کیلوگرم 2- حجت متین با رکورد ٨٠ کیلوگرم

دسته ١٢٠+ کیلوگرم: رضا رئیسی با رکورد ١٧٠ کیلوگرم

رده سنی بزرگسالان

دسته ۵٩ کیلوگرم: 1- مفتاح رمضانی با رکورد ١٢٠ کیلوگرم 2- محمدرضا عفیفیان با رکورد ١١۵ کیلوگرم 3- علی بردخونی با رکورد ١١٢ کیلوگرم

دسته ۶۶ کیلوگرم: 1- جاسم دریایی رکورد ١۴٠ کیلوگرم 2- سید علیرضا رجایی رکورد ١٢٠ کیلوگرم 3- علی عسکریان رکورد ١١۵ کیلوگرم

دسته ٧۴ کیلوگرم: 1- فواد آبزن رکورد ١۵٠ کیلوگرم 2- منصور خدامی رکورد ١٣٠ کیلوگرم 3- صلاح محمدی رکورد ١١٠ کیلوگرم

دسته ٨٣ کیلوگرم: 1- ابوالفضل مرادی با رکورد ١٩٠ کیلوگرم 2- علی دادفر با رکورد 182.5 کیلوگرم 3- مسعود بديه با رکورد ١۴٠ کیلوگرم

دسته ٩٣ کیلوگرم: 1- عمرگله داری با رکورد ٢٠٠ کیلوگرم 2- ابوذر گله داری با رکورد ١٨٠ کیلوگرم 3- مصطفی افخمی با رکورد 142.5کیلوگرم

در این دسته نجف طباطبایی نیز بصورت افتخاری حضور داشت و  رکورد ١٩٠ کیلوگرم را به ثبت رساند.

دسته ١٠۵ کیلوگرم: 1- مهران مهران پور با رکورد ١٨٠ کیلوگرم 2- بهرام غلامزاده با رکورد 172.5 کیلوگرم 3- شادمان شریفی زاهد با رکورد ١٧٠ کیلوگرم

دسته ١٢٠ کیلوگرم: 1- مجید منفرد با رکورد ١٩٠ کیلوگرم 2- مصیب سلطانی با رکورد ١٧٠ کیلوگرم 3- مجید آرمون با رکورد ١۵٠ کیلوگرم

دسته ١٢٠+ کیلوگرم: 1- عزیز بازیاری با رکورد ٢١٠ کیلوگرم 2- مهدی صادق پور با رکورد ١٨۵ کیلوگرم 3- سید عبدالرضا سجادی رکورد ١٨٠ کیلوگرم

 

رده سنی پیشکسوتان مستر یک

دسته ٧۴ کیلوگرم: 1- حسین اسدی با رکورد ١٧٠ کیلوگرم 2- حبیب الله امینی با رکورد ١١۵ کیلوگرم 3- عبدالحمید دورقی با رکورد ٨٠ کیلوگرم

دسته ٨٣ کیلوگرم: 1- عبدالله پور تنگستانی با رکورد ١٢٠ کیلوگرم 2- ابراهیم سامی با رکورد ١٠٠ کیلوگرم

دسته ٩٣ کیلوگرم: 1- علی شاهی رکورد ١٣۵ کیلوگرم 2- ابراهیم رستمی با رکورد ١٣۵ کیلوگرم 3- مرتضی هاشمی با ١٣٠ کیلوگرم

دسته ١٠۵ کیلوگرم: شادمان شریفی زاهد با رکورد ١٧٠ کیلوگرم(مقام اول)

دسته ١٢٠ کیلوگرم: مجید آرمون با رکورد ١۵٠ کیلوگرم(مقام اول)

دسته ١٢٠+ کیلوگرم: 1- هادی رستمیان با رکورد ٢٠۵ کیلوگرم 2- سید عبدالرضا سجادی با رکورد 202.5 کیلوگرم 3- عباس ملک محمدی با رکورد ١۵٠ کیلوگرم

 

رده سنی پیشکسوتان مستر دو

دسته ٨٣ کیلوگرم: محمد بصیرت با رکورد ١٢٠ کیلوگرم(مقام اول)

دسته ٩٣ کیلوگرم: محمود قادری با رکورد ١٢٠ کیلوگرم(مقام اول)

دسته ١٠۵ کیلوگرم: جواد حيدري رکورد 147.5 کیلوگرم(مقام اول)

دسته ١٢٠ کیلوگرم: 1- علی محمد شاهی با رکورد ١۴٠ کیلوگرم 2- محمد مهدی توکلی با رکورد ١١۵ کیلوگرم

تیمهای برتر هر رده سنی نیز به شرح زیر انتخاب شدند:

نوجوانان:

مقام اول: باشگاه کاپ بوشهر

مقام دوم: هیأت بدنسازی گناوه

مقام سوم: هیأت بدنسازی جم

 

جوانان:

مقام اول: باشگاه قهرمانان عسلویه

مقام دوم: باشگاه کاپ بوشهر

مقام سوم: هیأت بدنسازی جم

 

بزرگسالان:

مقام اول: هیأت بدنسازی جم

مقام دوم: باشگاه قهرمانان عسلویه

مقام سوم: باشگاه کاپ بوشهر

 

پیشکسوتان:

مقام اول: باشگاه کاپ بوشهر

مقام دوم: هیأت بدنسازی گناوه

مقام سوم: هیأت بدنسازی جم