1400/02/25
مدیرروابط عمومی فدراسیون:

رای یک پرونده کمیته انضباطی اعلام شد

. مدیرروابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از رای کمیته انضباطی پیرامون یک پرونده خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ میلاد مقیمی زاده مدیرروابط عمومی فدراسیون گفت: کمیته انضباطی فدراسیون رای خود را پیرامون درخواست واخواهی پرونده فیروزه جهان تیغ اعلام کرد.

وی افزود: در جلسه اخیر کمیته انضباطی نظر به درخواست واخواهی فیروزه جهان تیغ به رای کمیته انظباطی پرونده وی مجددا در این کمیته مطرح، و رای قبلی تقلیل پیدا کرد.

مقیمی زاده ادامه داد: با عنایت به رویت و بررسی مدارک ارایه گردیده ایشان توسط کمیته انضباطی، مقرر گردید تعهد کتبی از نامبرده مبنی بر عدم هرگونه فعالیت آموزشی یا اعزام ورزشکاران به کشورهای خارجی بدون اخذ مجوز از فدراسیون واصل گردد.