1400/07/29

معرفی مسئول کمیته پیشکسوتان

به آگاهی می رساند به منظور ساماندهی مسئولین کمیته پیشکسوتان استانی مقتضی است نسبت به معرفی مسئول کمیته پیشکسوتان آن استان نهایتا تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مهرماه سال جاری اقدامات لازم را به عمل آورید.