1400/07/29

بخشنامه اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی- 25 و 26 شهریور 1400

بخشنامه اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی- 25 و 26 شهریور 1400