1400/07/29

بخشنامه مسابقات فیزیک ،فیزیک کلاسیک و ماسکولار کشوری فارس، ۲۰ لغایت ۲۲ مرداد

بخشنامه مسابقات فیزیک ،فیزیک کلاسیک و ماسکولار کشوری فارس، ۲۰ لغایت ۲۲ مرداد