1400/07/29

وزن کشی ورزشکاران تنها با داشتن کارت عضویت سامانه ملی امکان پذیر است