1400/07/29

لزوم راه اندازی اتوماسیون اداری در هیات های استانی