1401/07/09

جوزدانى رييس هيات بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان شد

محمد جوزدانى به عنوان رييس هيات بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان براى چهار سال آينده انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، مجمع انتخاباتى هيات بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان صبح امروز با حضور عبدالمهدى نصيرزاده رييس فدراسيون بدنسازى، جواد محمدى مديركل ورزش و جوانان استان اصفهان، تابش فر سرپرست هيات اصفهان و ساير اعضاى مجمع برگزار شد. 

براى اين انتخابات ٧ كانديدا تاييد شده بودند كه يك نفر غايب بود و يك نفر نيز انصراف داد. 

در دور اول راى گيرى كسرى باقى ٨ راى، محمد جوزدانى ١١ راى و مجتبى محمدى ١٢ راى كسب كردند تا انتخابات به دور دوم برود. 

در دور دوم نيز در يك رقابت نزديك محمد جوزدانى ١٦ راى كسب كرد و مجتبى محمدى ١٥ راى به دست آورد تا بدين ترتيب جوزدانى به عنوان رييس هبات بدنسازى و پرورش اندام استان اصفهان براى ٤ سال آينده انتخاب شود.

گفتنى است؛ در انتخابات هيات رييسه پيشنهادى نيز، ايمانه پورمعزى به عنوان نايب رييس، مريم شيرانى به عنوان خزانه دار، على اكبر نعمتى زاده به عنوان كارشناس خبره، على قريشى به عنوان عضو هيات رييسه و راحله جوزدانى به عنوان عضو خانم هيات رييسه حائز اكثريت آرا شدند.