اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون مدرسی فدراسیوناسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مدرسی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مدرسی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (دعوت به مصاحبه و آزمون عملی) آزمون مدرسی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

مریم نظری، سهیلا مرادی، جواد طلوعی آذر، حمیده دیناری، حمیدرضا اعتمادی، یعقوب مهدی الوار، نگار هوازاده و سمیرا پور میرزائی پذیرفته ششدگانی هستند که باید در زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد با معرفی نامه از هیات بدنسازی و پرورش اندام استان محل سکونت و همراه داشتن اصل مدارک مربیگری، تحصیلی، قهرمانی، آموزش در موسسات عالی، تهیه پاورپوینت از کتاب های دایرة المعارف بدنسازی و پرورش اندام، مربیگری بدنسازی پیشرفته و علم هایپرترفی عضلانی به محل فدراسیون مراجعه نمایند.