برگزاری رقابت های فیزیک قهرمانی اصفهانرقابت های فیزیک آزاد قهرمانی استان اصفهان جام مرحوم جهان پهلوان ایمان رحیم پور برگزار شد.

رقابت های فیزیک آزاد قهرمانی استان اصفهان جام مرحوم جهان پهلوان ایمان رحیم پور برگزار شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های فیزیک آزاد قهرمانی استان اصفهان جام مرحوم جهان پهلوان ایمان رحیم پور با حضور 84 ورزشکار از سراسر کشور در 5 دسته قدی برگزار شد، که نفرات اول دسته های قدی 20 میلیون ریال، نفرات دوم 10 میلیون ریال و نفرات سوم 5 میلیون ریال جایزه دریافت کردند.