سیلی بر صورت رسانهدستی رها شد و صورتی نیلگون گشت و جمعیت زیادی از این ماجرا ناراحت و نگران شدند.

دستی رها شد و صورتی نیلگون گشت و جمعیت زیادی از این ماجرا ناراحت و نگران شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در حاشیه دیدار دو تیم، ملی پوشان پرورش اندام و پیشکسوتان پرسپولیس اشتباهی سر زد که با هیچ واژه ای قابل توجیه نبوده و نیست.

رسانه ای ها همواره از پشتوانه های هر ورزشی به حساب می آید. افرادی که حضورشان به آن ورزش و فدراسیون غنا و اعتبار می بخشد.

بدون توجه به اینکه چه کسی این کار اشتباه را انجام داده و چه دلیلی برای این عمل اشتباه خود عنوان کرد؛ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر اساس رسالتی که در خصوص رسانه و اصحاب آن بر دوش خود احساس می کند، این عمل زشت را تقبیح و عاملان آن را محکوم می کند.