جوانمرد عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون شدبه پیشنهاد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تایید وزارت ورزش و جوانان کمال جوانمرد به عضویت هیات رئیسه فدراسیون در آمد.

به پیشنهاد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تایید وزارت ورزش و جوانان کمال جوانمرد به عضویت هیات رئیسه فدراسیون در آمد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمال جوانمرد مدیر کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی با پیشنهاد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تایید وزارت ورزش و جوانان به عضویت هیات رئیسه فدراسیون در آمد.