داغي بزرگ بر قلب عبدي پورمحرم عبدي پور رئيس كميته انضباطي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام در غم از دست دادن برادر بزرگوار خود داغدار و سياه پوش شد.

محرم عبدي پور رئيس كميته انضباطي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام در غم از دست دادن برادر بزرگوار خود داغدار و سياه پوش شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، محرم
عبدي پور در غم از دست دادن برادر بزرگوار خود (حاج ابوالفضل عبدي پور) داغدار و سياهپوش شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن عرض تسليت به محرم عبدي پور عزيز براي برادر مرحوم و بزرگوار ايشان آمرزش و براي خانواده محترم و معزز عبدي پور صبر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.