تاكيد دوباره فدراسيون بر روي تعطيلي تمامي فعاليت هاي مسابقاتي و آموزشي در سراسر كشورعليرغم اعلام قبلي در خصوص تعطيلي تمامي فعاليت هاي مسابقاتي و آموزشي توسط فدراسون در سراسر كشور ، فدراسيون بار ديگر بر اجراي اين موضوع مهم تا اطلاع ثانوي تاكيد كرد .

عليرغم اعلام قبلي در خصوص تعطيلي تمامي فعاليت هاي مسابقاتي و آموزشي توسط فدراسون در سراسر كشور ، فدراسيون بار ديگر بر اجراي اين موضوع مهم تا اطلاع ثانوي تاكيد كرد .
به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، فدراسيون يكبار ديگر با تاكيد بر روي تعطيلي تمامي فعاليت هاي مسابقاتي و آموزشي در سراسر كشور ، آن هم تا اطلاع ثانوي يكبار ديگر اين موضوع مهم را گوشزد كرد .
خطر شيوع ويروس كرونا و رعايت مسائل پيشگيرانه از دلايل اصلي اين تصميم اعلام شده است .