دیدار سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با پورعلی فرددکتر خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار گفت و گو کرد.

دکتر خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار گفت و گو کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دکتر خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار در زمینه همکاری های بیشتر کمیته های آموزشی 2 فدراسیون، بحث برگزاری سمینارهای آموزشی و برنامه هایی که م یتواند در پیشبرد سلامت جامعه موثر باشند گفت و گو کرد.