درخواست بخشش تنی چند از داوران از رئیس فدراسیونتنی چند از داورانی که در جریان رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم تیم های ملی در زنجان بنا به دلایلی سالن مسابقات را ترک کرده بودند با حضور در محل فدراسیون و دیدار با رئیس آن در خواست بخشش خود را ارائه دادند.

تنی چند از داورانی که در جریان رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم تیم های ملی در زنجان بنا به دلایلی سالن مسابقات را ترک کرده بودند با حضور در محل فدراسیون و دیدار با رئیس آن در خواست بخشش خود را ارائه دادند.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به دلیل آنچه در حاشیه رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم های ملی در زنجان و توسط چند تن از داوران اتفاق افتاده بود، آنها با حضور در محل فدراسیون و دیدار با ناصر پورعلی فرد رئیس آن ضمن اظهار ندامت و پشیمانی درخواست بخشش کردند.

قرار است طی روزهای آینده برخی دیگر از داورانی که بنا به دلایلی سالن مسابقات را ترک کرده بودند نیز با حضور در محل فدراسیون درخواست بخشش خود را به رئیس فدراسیون تسلیم نمایند.