برگزاری جلسه آموزشی با هدف برگزاری همایش ها و کنگره های داخلیبرگزاری کارگاه ها و کنگره های داخلی بین المللی با مشارکت مرکز اطلاعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دانشگاه شهید بهشتی و موسسه دانش و ورزش و تندرستی نوتریکا در دستور کار فدراسیون قرار گرفت.

برگزاری کارگاه ها و کنگره های داخلی بین المللی با مشارکت مرکز اطلاعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دانشگاه شهید بهشتی و موسسه دانش و ورزش و تندرستی نوتریکا در دستور کار فدراسیون قرار گرفت.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در جلسه ای با حضور ناصر پورعلی فرد رئیس و ناصر امیری رئیس کمیته آموزش فدراسیون با فضلی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید شهینی و نماینده موسسه دانش و ورزش و تندرستی نوتریکا در محل فدراسیون برگزار شد، پیرامون برگزاری کارگاه ها، همایش ها و کنگره ها داخلی بحث و تبادل نظر و مقرر گردید که پس از بررسی شرایط طرفین این امر اتفاق بیافتد.