تغییر در محل برگزاری مجمع سالیانه فدراسیونمحل برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تغییر کرد.

محل برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تغییر کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محل برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون که پیش از این در محل سالن همایش های استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود، به محل سالن همایش های وزارت ورزش و جوانان تغییر کرد.

مجمع سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساعت 14 روز چهارشنبه 13 آذر ماه برگزار خواهد شد.