فعالیت های نامعتبر پاورلیفتینگ!تمامی فعالیت های رشته پاورلیفتینگ خارج از چارچوب فدراسیون و هیات های استانی غیر قانونی بوده و احکام آنها اعتباری نخواهد داشت.

تمامی فعالیت های رشته پاورلیفتینگ خارج از چارچوب فدراسیون و هیات های استانی غیر قانونی بوده و احکام آنها اعتباری نخواهد داشت.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برگزاری هر نوع مسابقه و فعالیتی خارج از چارچوب فدراسیون و هیات های استانی توسط اشخاص و انجمن های غیر قانونی بوده و احکام آنها اعتباری نخواهد داشت.

شایان ذکر است، فدراسیون هیچ گونه فعالیتی در خصوص پاورلیفتینگ بانوان نداشته و این مورد به دفعات از طریق مختلف اعلام شده است.