تعلیق از فعالیت های مچ اندازیخواجوند برای مدت 6 ماه از مسوولیت و فعالیت در مچ اندازی تعلیق شد.

خواجوند برای مدت 6 ماه از مسوولیت و فعالیت در مچ اندازی تعلیق شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، خواجوند به دلیل توهین و ارتکاب رفتار ناشایست و بر خلاف مقررات از طریق بیان آنها در فضای مجازی علیه مسوولین فدراسیون به مدت 6 ماه از مسوولیت و فعالیت در مچ اندازی تعلیق شد. تاریخ اجرای این تعلیق از 18 آبان ماه منظور شده است.