محروميت يك خاطي از حضور در كليه مسابقاتطهماسبي بدليل فحاشي و هتك حرمت به داوران رقابت هاي مچ اندازي قهرماني كشور (انتخابي تيم ملي) در شاهرود از حضور در مسابقات محروم شد.

طهماسبي بدليل فحاشي و هتك حرمت به داوران رقابت هاي مچ اندازي قهرماني كشور (انتخابي تيم ملي) در شاهرود از حضور در مسابقات محروم شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام طهماسبي بدليل فحاشي و هتك حرمت به داوران رقابت هاي مچ اندازي قهرماني كشور (انتخابي تيم ملي) در شاهرود و به استناد ماده ١٦ و ١٠ آئين نامه انضباطي به مدت ٦ ماه از حضور در كليه مسابقات محروم شد.