2 اردو برای ملی پوشانملی پوشان شنبه 4 آبان اردوی یک روزه را برگزار خواهند کرد.

ملی پوشان شنبه 4 آبان اردوی یک روزه را برگزار خواهند کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسون بدنسازی و پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک، ماسکولار فیزیک شنبه 4 آبان ماه اردوی یک روزه در محل باشگاه مخابرات برگزار خواهند کرد.

همچنین ملی پوشان روز دوشنبه 13 آبان ماه به مدت 2 روز وارد اردوی شبانه روزی می شوند. این اردوی متصل به پرواز در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود تا با آمادگی کامل راهی رقابت های جهانی فجیره شوند.