تعویق زمان انجام تست دوپینگ ملی پوشانتست دوپینگ از ملی پوشان در زمان برگزاری اردوی آنها گرفته خواهد شد.

تست دوپینگ از ملی پوشان در زمان برگزاری اردوی آنها گرفته خواهد شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، زمان اخذ تست دوپینگ ملی پوشان بادی کلاسیک، ماسکولار فیزیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و پرورش اندام که پیش از این قرار بود طی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ملی پوشان گرفته شود به زمان برگزاری نخستین اردوی آنها موکول شد. زمانی که با اطلاع رسانی قبلی توسط سایت فدراسیون اعلام خواهد شد.