محرومیت در انتظار خاطیان رقابت های زنجانخاطیان رقابت های زنجان به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.

خاطیان رقابت های زنجان به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محرم عبدی پور رئیس کمیته انضباطی اعلام کرد که فدراسیون برخی از افراد خاطی را جهت ادای توضیحات به فدراسیون احضار و برخی دیگر را نیز طی روزهای آینده احضار خواهد کرد، تا آنها در خصوص دلایل بی نظمی های ایجاد شده توضیح دهند.

عبدی پور از صدور رای برای خاطیان رقابت های زنجان در آینده ای نزدیک خبر داد.