جلسه نواب رئیس فدراسیون های ورزشی برگزار شدجلسه نواب رئیس بانوان فدراسیون های ورزشی با حضور نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.

جلسه نواب رئیس بانوان فدراسیون های ورزشی با حضور نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نشست ماهانه نایب رئیسان بانوی فدراسیون های ورزشی برای رسیدگی به در خواست های استان ها به منظور هم افزایی و هم گرایی بیشتر جهت تبادل اطلاعات و مساعدت برای رشد ورزش بانوان در سراسر کشور د رمحل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. جلسه ای که در آن زهره مرزوقی نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز در آن حضور داشت.