نصیبی: اعزام های بدون مجوز شورای برون مرزی بی اعتبار است!تمامی اعزام هایی که توسط افراد حقیقی و حقوقی به رقابت های برون مرزی اهم از IFBB, NPC و ... انجام می شود، از نگاه فدراسیون فاقد ارزش و اعتبار است.

تمامی اعزام هایی که توسط افراد حقیقی و حقوقی به رقابت های برون مرزی اهم از IFBB, NPC و ... انجام می شود، از نگاه فدراسیون فاقد ارزش و اعتبار است.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون اعلام کرد، کلیه اعزام هایی که توسط افراد حقیقی و حقوقی، بدون اخذ مجوز از شورای برون مرزی از وزارت ورزش و جوانان به رقابت های برون مرزی اعم از IFBB, NPC و ... انجام می شود، از نگاه فدراسیون فاقد ارزش و اعتبار است.

نصیبی در ادامه افزود: در چند مدت اخیر برخی از قهرمانان که به چنین رقابت هایی اعزام و عناوینی را نیز بدست آورده اند، جهت اخذ گواهی به فدراسیون مراجعه کرده که با پاسخ منفی مسوولان آن روبرو شده اند؛ چرا که فدراسیون تنها عناوین قهرمانی را تائید می کند که با اخذ مجوز شورای برون مرزی به رقابت های مختلف آسیایی و جهانی اعزام شوند و در قبال اعزام هایی دیگر هیچ مسوولیتی را متوجه خود نمی داند.