گزارش تصویری نشست تخصصی کارگروه ارتباط با مدیران ورزشی در خصوص جذب مشارکت بخش خصوصی- 10 شهریور ماه 1398عکاس: ماریا قربانی