مچ اندازی در آسایشگاه سالمندان حدیث عشقبا تلاش کمیته مچ اندازی بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و به مناسبت هفته دولت مراسمی فرهنگی ورزشی در آسایشگاه سالمندان حدیث عشق برگزار شد.

با تلاش کمیته مچ اندازی بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و به مناسبت هفته دولت مراسمی فرهنگی ورزشی در آسایشگاه سالمندان حدیث عشق برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به مناسبت هفته دولت، مراسمی فرهنگی ورزشی توسط کمیته مچ اندازی بانوان فدراسیون در محل آسایشگاه سالمندان صدیقه طاهره "حدیث عشق" در شهرستان شهریار برگزار شد. مراسمی که سخت مورد توجه سالمندان عزیز قرار گرفت و ساعات بسیاری از اوقات آنها را پر کرد.