برگزاری هر نوع مسابقه ای امکان پذیر نیستبرگزاری هرگونه مسابقات بدون هماهنگی و موافقت روسای ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون و کمیته های مربوطه ممنوع است.

برگزاری هرگونه مسابقات بدون هماهنگی و موافقت روسای ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون و کمیته های مربوطه ممنوع است.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برگزاری هرگونه مسابقات تحت عناوین شمال، جنوب، شرق و غرب کشور می بایست با هماهنگی و موافقت روسای ادارات کل ورزش و جوانان، فدراسیون و کمیته مربوطه صورت پذیرد. د رغیر این صورت غیر قانونی تلقی خواهد شد.