دوره تخصصی 50 امتیازیدوره تخصصی ارزیابی پاسچر و حرکات اصلاحی در بدنسازی برگزار می شود.

دوره تخصصی ارزیابی پاسچر و حرکات اصلاحی در بدنسازی برگزار می شود.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دوره تخصصی ارزیابی پاسچر و حرکات اصلاحی در بدنسازی طی روزهای 24 و 25 مرداد ماه با 50 امتیاز آموزشی مربیگری در تهران برگزار خواهد شد.