روزمان و روزگارمان مبارك، دوستان عزيز رسانه ايآیا به این فکر کرده اید که اگر یک روز خبری نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا به این فکر کرده اید که اگر یک روزمناديان خبر یعنی خبرنگاران نباشند چه حادثه ای رخ می دهد؟

آیا به این فکر کرده اید که اگر یک روز خبری نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا به این فکر کرده اید که اگر یک روزمناديان خبر یعنی خبرنگاران نباشند چه حادثه ای رخ می دهد؟آبا یه این فکر کرده اید که اگر یک روز خبری باشد اما خبرنگاران نباشند، چگونه آن خبر به اطلاع مردم می رسد؟
و ده ها مورد دیگر که ارزش بالای کار خبرنگاران را نشان می دهد.
خبرنگارانيً که مثل همه انسان ها اشتباه هم می کنند اما تاوان اشتباه شان را بیشتر از مردم عادي
می دهند.

خبرنگاران ، هستند ! اما از این بودن خودشان كمتر استفاده کنند،ولي دیگران به خوبي از آن بهره مند می شوند. قدر این حضور را باید دانست و برایشان ارزشي به اندازه کار بزرگی که انجام می دهند قائل شد.

روزمان و روزگارمان مبارک، همکاران عزیز رسانه ای