مهدی نصیبی حکم گرفتمهدی نصیبی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حکم گرفت.

مهدی نصیبی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، حکم گرفت.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز گذشته حکم خود را از مقام عالی وزارت ورزش و جوانان دکتر مسعود سلطانی فروزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.

در بخشی از حکم آمده است، نظر به تائید مجمع عمومی مورخ 14 بهمن 1396 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به موجب این حکم به عنوان دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب می شوید تا بر اساس ماده مفاد 13 اساسنامه مزبور به انجام وظایف محوله اقدام نمائید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.