استاد محمد عبداللهي آسماني شداستاد محمد عبداللهي يكي از بزرگان ورزش بدنسازي و پرورش اندام آسماني شد و دعوت حق را لبيك گفت.

استاد محمد عبداللهي يكي از بزرگان ورزش بدنسازي و پرورش اندام آسماني شد و دعوت حق را لبيك گفت.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام استاد محمد عبداللهي يكي از اساتيد و بزرگان و يكي از تاثيرگزارترين چهره هاي ورزش پرورش اندام دعوت حق را لليك گفت و جان به جان آفرين تسليم كرد. سفري ابدي كه باور آن بهيچوجه امكان پذير نبوده و نيست.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام اين ضايعه بزرگ را به جامعه ورزش و جامعه بزرگ بدنسازي و پرورش اندام تسليت گفته ،براي آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد .