دوره 50 امتیازی در تهراناولین دوره تخصصی ناگفته های رژیم غذایی، مکملی و گیاهان دارویی در تناسب اندام برگزار می شود.

اولین دوره تخصصی ناگفته های رژیم غذایی، مکملی و گیاهان دارویی در تناسب اندام برگزار می شود.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین دوره تخصصی ناگفته های رژیم غذایی، مکملی و گیاهان دارویی در تناسب اندام با همکاری فدراسیون و 50 امتیاز پیش نیاز دوره های مربیگری طی روزهای 17 و 18 مرداد ماه در تهران برگزار می شود.

محل برگزاری دوره تخصصی ناگفته های رژیم غذایی، مکملی و گیاهان دارویی در تناسب اندام متعاقباً اعلام خواهد شد.