خبرنگاران و عکاسان حوزه پرورش اندام بیمه تکمیلی می شوندبه مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار، خبرنگاران و عکاسان حوزه پرورش اندام بیمه تکمیلی می شوند.

به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار، خبرنگاران و عکاسان حوزه پرورش اندام بیمه تکمیلی می شوند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به مناسبت روز 17 مرداد روز خبرنگار تمامی خبرنگاران و عکاسان فعال در حوزه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با همکاری همه جانبه صندوق حمایت از قهرمانان بیمه تکمیلی خواهند شد.