دلجويي پورعليفرد از صحتي اصلناصر پور عليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام از مسلم صحتي اصل دلجويي كرد.

ناصر پور عليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام از مسلم صحتي اصل دلجويي كرد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ناصر پورعليفرد رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام با پاك كردن اشك هاي مسلم صحتي اصل ورزشكار وزن ٥٥ كيلو گرم كشورمان و بوسه بر گونه هاي وي از او دلجويي كرد و جاي خودش را در قسمت ( وي ، آي ، پي ) مسابقات به او داد.