اتفاقي كه فقط ممكن است در چين بيفتد ؛

غافلگيري در هاربين با تغيير ناگهاني زمان برگزاري مسابقاتتغيير ناگهاني در زمان برگزاري مسابقات پرورش اندام قهرماني آسيا همه را غافلگير كرد.

تغيير ناگهاني در زمان برگزاري مسابقات پرورش اندام قهرماني آسيا همه را غافلگير كرد.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام و با آنكه از قبل اعلام شده بود كه رقابت هاي پرورش اندام قهرماني آسيا از ساعت ١٤و ٣٠ دقيقه آغاز خواهد شد اما اين اتفاق هرگز نيفتاد و مسابقات از ساعت ١١ و ٣٠ دقيقه آغاز شد تا خيلي ها مانند مسلم صحتي اصل ورزشكارشايسته دسته ٥٥ كيلو گرم ايران از گردونه مسابقات جا بماند.

اگرچه اين اتفاق با اعتراض شديد مسئولان كاروان اعزامي ايران همراه بود و اين اعتراض وقفه اي چند دقيقه اي را نيز در روند برگزاري مسابقات بوجود آورد ، اما در نهايت تغييري در روند برگزاري مسابقات بوجود نياورد تا مسلم صحتي اصل يكي از بخت هاي خوب زندگي ورزشي خود را از دست بدهد.