فيزيك با برنز ( لهسايي )شروع كردسيد محمد لهسايي در دسته ١٧٠ سانتي متر فيزيك با كسب مدال برنز اولين مدال آور ايران در رقابت هاي هاربين چين بود.

سيد محمد لهسايي در دسته ١٧٠ سانتي متر فيزيك با كسب مدال برنز اولين مدال آور ايران در رقابت هاي هاربين چين بود.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام رقابت هاي دسته قدي ١٧٠ سانتي متر فيزيك با كسب مدال برنز توسط سيد محمد لهسايي آغاز شد تا نويد بخش يك اتفاق خوب در رقابت هاي فيزيك باشد.

لهسايي با كسب مدال برنز رقابت هاي دسته قدي ١٧٠ سانتي متر در حقيقت اولين مدال آور ايران در رقابت هاي آسيايي هاربين چين بود.