رجبي: باافتخار در كنار فدراسيون خواهيم ماندسرپرست تيم هاي اعزامي به رقابت هاي قهرماني آسيا: در صورت تائيد نهايي ميزباني ايران براي برگزاري رقابت هاي قهرماني آسيا در سال ٢٠٢٠ در جزيره كيش با افتخار و با اقتدار در كنار فدراسيون خواهيم بود.

سرپرست تيم هاي اعزامي به رقابت هاي قهرماني آسيا: در صورت تائيد نهايي ميزباني ايران براي برگزاري رقابت هاي قهرماني آسيا در سال ٢٠٢٠ در جزيره كيش با افتخار و با اقتدار در كنار فدراسيون خواهيم بود.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام حسين رجبي حامي مالي و سرپرست تيم هاي اعزامي به رقابت هاي قهرماني آسيا در هاربين چين در ارتباط با ميزباني ايران براي برگزاري رقابت هاي ٢٠٢٠ قهرماني آسيا در جزيره كيش گفت: در صورت تائيد نهايي اين اتفاق مهم در كنگره روز دوشنبه، با افتخار و اقتدار در كنار فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام خواهيم بود و اجازه نخواهيم داد فدراسيون به لحاظ برگزاري كمترين دغدغه اي را داشته باشد.