ايران ميزبان رقابتهاي قهرماني آسيا مي شود؟پيشنهاد ميزباني ايران براي برگزاري رقابت هاي ٢٠٢٠ قهرماني آسيا در كنگره دوشنبه اعلام خواهد شد.

پيشنهاد ميزباني ايران براي برگزاري رقابت هاي ٢٠٢٠ قهرماني آسيا در كنگره دوشنبه اعلام خواهد شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، با رايزني هاي ناصر پورعلي فرد با روساي فدراسيون هاي عضو در هاربين چين پيشنهاد ميزباني ايران جهت برگزاري رقابت هاي ٢٠٢٠ قهرماني آسيا روز دوشنبه و در جريان برگزاري مجمع مسابقات اعلام خواهد شد.

ناصر پورعلي فرد ضمن تائيد اين خبر گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با آقاي پاول و آقاي سان جان مور دبير فدراسيون آسيا و ساير روساي فدراسيون هاي عضو روز دوشنبه و در جريان كنگره مسابقات آمادگي كشور عزيز مان ايران را براي برگزاري رقابت هاي قهرماني مردان آسيا در سال ٢٠٢٠ را اعلام و در صورت تائيد نهايي آنرا در جزيره زيباي كيش برگزار خواهيم كرد.