ورود تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک به فرودگاه هاربین چین- رقابت های آسیایی 2019عکاس: علی رجبی