کتاب سال 97 پرورش اندام به زیر چاپ رفتکتاب سال 1397 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به زیر چاپ رفت.

کتاب سال 1397 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به زیر چاپ رفت.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کتاب سال 1397 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در 100 صفحه و در 4 رنگ به زیر چاپ رفت.

این کتاب به مهمترین اتفاقات سال 1397 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اختصاص داشته و قرار است در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.