شیوع صدور احکام جعلی برای علاقه مندان؛

مراقب فضای مجازی و سوءاستفاده کنندگان باشیداحکام صادر شده از سوی موسسات و شرکت های متفرقه و اشخاص در ارتباط با مربیگری آقایان و بانوان هیچ اعتبار خاصی نداشته و ندارد.

احکام صادر شده از سوی موسسات و شرکت های متفرقه و اشخاص در ارتباط با مربیگری آقایان و بانوان هیچ اعتبار خاصی نداشته و ندارد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، هر گونه کارت مربیگری که توسط موسسات و شرکت های متفرقه و اشخاص صادر می شود، فاقد اعتبار لازم بوده و صرفاً یک گواهینامه شخصی به حساب می آید.

صدور احکام حضور در سمینارها و دوره های اموزشی نیز چنین شرایطی را داشته و متقاضیان بهتر است قبل از حضور در چنین دوره ها و یا گرفتن چنین احکامی حتماً در خصوص صحت و سقم آن از فدراسیون استعلام بگیرند.