طرح نظارت کیفی بر عملکرد داوران انجام می شودبرای نخستین بار طرح نظارت کیفی بر عملکرد داوران شرکت کننده در رقابت های انتخابی تیم های ملی انجام خواهد شد.

برای نخستین بار طرح نظارت کیفی بر عملکرد داوران شرکت کننده در رقابت های انتخابی تیم های ملی انجام خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طرح نظارت کیفی بر عملکرد داوران شرکت کنندگان در رقابت های انتخابی تیم های ملی توسط یک گروه چهار نفره و با استفاده از رایانه برای نخستین بار انجام خواهد شد.