سیاست فدراسیون در قبال اظهار نظرهای افراد منتسب به آن!تمامی اظهار نظرهایی که توسط روسای کمیته های فدراسیون در برخی از رسانه ها و در فضای مجازی انجام می شود، صرفاً نظرات شخصی آنهاست.

تمامی اظهار نظرهایی که توسط روسای کمیته های فدراسیون در برخی از رسانه ها و در فضای مجازی انجام می شود، صرفاً نظرات شخصی آنهاست.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، تمامی اظهار نظرهایی که توسط افراد منتسب به فدراسیون در برخی از رسانه ها و در فضای مجازی انجام م یوشد هیچ ارتباطی به فدراسیون نداشته و صرفاً نظر شخصی افراد است.

فدراسیون اعلام کرد: فدراسیون، سایت و سخنگو دارد و تمامی سیاست ها و مسائل مربوط به کار فدراسیون توسط آنها اعلام خواهد شد که تا به امروز هم چنین اتفاقی افتاده است.