صدور ID کارت برای اصحاب رسانهنمایندگان اصحاب رسانه جهت پوشش خبری و تصویری رقابت های انتخابی تیم های ملی ID کارت دریافت خواهند کرد.

نمایندگان اصحاب رسانه جهت پوشش خبری و تصویری رقابت های انتخابی تیم های ملی ID کارت دریافت خواهند کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نمایندگان اصحاب رسانه با ارسال معرفی نامه از محل فعالیت خود به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت پوشش تصویری و خبری مسابقات انتخابی تیم های ملی ID کارت دریافت خواهند کرد.

گفتنی است، با هماهنگی های انجام شده تنها خبرنگاران، عکاسان و تصویر بردارانی حق حضور در مسابقات را دارند، که از فدراسیون ID کارت دریافت کرده باشند.